Sơ đồ quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu

Sơ đồ quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu

Sơ đồ quy trình giao nhận hàng nhập khẩu
Sơ đồ quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu

Lấy D/O

Thường trong 1 hay 2 ngày trước khi hàng về sẽ có thông báo. Việc đi lấy D/O được gọi là đi đổi lệnh. Bởi vì nó lấy vận đơn để đổi lấy D/O. Ngoài ra khi đi đổi lênh cũng phải cầm theo giấy giới thiệu và giấy báo nhận hàng.

Thông quan hàng nhập khẩu

Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ gồm có

  • 2 bản tờ khai
  • 1 bản copy hợp đồng thương mại
  • Bản chính của invoice
  • Bản chính của packing list
  • Giấy giới thiệu của công ty đại diện

Truyền tờ khai

Lúc này sẽ cho ra kết quả luồng xanh, luồng đỏ, luồng vàng.

Làm thủ tục tại cảng

Lúc này có 2 hướng giải quyết

Nếu ra luồng xanh

Mở tờ khai Hải quan

Các chứng từ cần khi mở tờ khai như khi đã liệt kê. Ngoài ra còn có báo cáo vi phạm pháp luật, và giấy giao hàng. Ngoài ra nếu cần có giấy chứng nhận nguồn gốc, giấy kiểm dịch cũng phải kèm theo.

Xác định mức thuế

Mức thuế điền trong tờ khai sẽ được hải quan kiểm tra.

Nếu thuế nộp sau thì sẽ được đóng dấu. Nếu thuế nộp tại chỗ thì người giao nhận phải đóng thuế tại cửa tính thuế.

Trả tờ khai

Nếu ra luồng đỏ

Mở tờ khai Hải quan

Các chứng từ cần thiết giống như ở luồng xanh

Xác định mức thuế

Các thủ tục diễn ra như ở luồng xanh

Kiểm hoá hàng

Người giao nhận liên lạc cho Hải quan kiểm hoá dựa trên bản phân công kiểm hoá

Mua seal cho container và đăng ký chuyển bãi kiểm hoá

Làm giấy cắt seal. Sau đó gọi người nhân viên phụ trách tại Cảng đến cắt seal. Cùng lúc đó phải có người bên Hải quan kiểm hoá đi cùng.

Người Hải quan kiểm hoá kiệm tra thực tế hàng hoá.

Sau khi đã hoàn tất thì tự mình khoá seal lại.

Trả tờ khai

Xuất phiếu giao nhận cont

Phiếu giao nhận cont còn được gọi là phiếu EIR tức equipment interchange receipt. Người giao nhận lấy phiếu EIR bằng một bản chính của D/O.

Thanh lý Hải quan 

Các chứng từ cần nộp bao gồm D/O, EIR, và tờ khai Hải quan.

Bạn lòng ghi rõ nguồn bài viết khi chia sẻ:

http://chanhxecampuchia.com/van-tai-duong-bo/quy-trinh-giao-nhan-hang/nhap-khau/

Bản quyền thuộc về ChanhXeCPC