Sơ đồ quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu

Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Sơ đồ chung về cách xử lý hàng nhập khẩu